Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Jaworznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Jaworznicki portal Mieszkańca

Data publikacji strony internetowej:17.07.2019. 

Strona internetowa jest zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 17.07.2019. Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wydział Informatyki, e-mail: informatyka@um.jaworzno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 326181666. Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o która stronę internetowa lub aplikacje mobilna chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja zadania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji zadania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Urząd Miejski w Jaworznie – budynek „A”, ul. Grunwaldzka 33:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Grunwaldzkiej;
 • do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach;
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w pomieszczeniu kancelarii oraz pozostałych pomieszczeniach biurowych zlokalizowanym na parterze budynku;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

2. Urząd Miejski w Jaworznie – budynek „B”, ul. Dwornickiego 5:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Dwornickiego;
 • do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach;
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze przy wejściu do budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

3. Urząd Miejski w Jaworznie – budynek „C”, ul. Grunwaldzkiej 52:

 • do budynku prowadzą dwa wejścia:
 • od ul. Grunwaldzkiej, gdzie znajdują się schody; oraz od podwórza, gdzie wejście jest z poziomu terenu;
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia zarówno na parterze jak i na I piętrze;
 • w budynku znajduje się platforma przyschodowa dla wózków;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

4. Urząd Miejski w Jaworznie – budynek „D”, Plac Górników 5:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od Placu Górników 5; do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach;
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w pomieszczeniu kancelarii oraz pozostałych pomieszczeniach biurowych zlokalizowanym na parterze budynku;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Urząd Miejski w Jaworznie – budynek „E”, ul. Grunwaldzka 275:

 • do budynku prowadzi jedno wejście;
 • do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach;
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na I i II piętrze;
 • w budynku znajduje się winda;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na II piętrze;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinacje klawiszy:

 • CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszka jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • TAB - przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia,

 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia,

 • ENTER - wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK,

 • - przewijanie widocznej części strony.

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod katem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści
 • menu ułatwień dostępu
 • menu głównego
 • mapy strony
Logo Uni Europejskiej z opisem